پاکستان

 ویزای اسلام آباد
مدارک لازم :
اصل پاسپورت + دو قطعه عكس + کپی تمامی صفحات شناسنامه + مصاحبه

ویزای پاکستان
مدارک لازم :
اصل پاسپورت + دو قطعه عكس + کپی تمامی صفحات شناسنامه + مصاحبه