پاکستان

 ویزای اسلام آبادمدارک لازم :اصل پاسپورت + دو قطعه عكس + کپی تمامی صفحات شناسنامه + مصاحبه ویزای پاکستانمدارک لازم :اصل پاسپورت + دو قطعه عكس + کپی تمامی صفحات شناسنامه + مصاحبه